You are from: United States, Go to our American website.

Volunteer OverseasVolunteer Overseas

費用 按項目分類: 國際發展項目

« 返回費用頁面

您可於此查看國際發展項目的費用:

費用 ($) 星期
國際發展項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 額外附加每個星期
一般國際發展項目  
墨西哥 - $2 865 $3 210 $3 555 $3 900 $4 245 $4 590 $4 935 $5 280 $5 625 $5 970 $6 315 $6 660 $7 005 $7 350 $7 695 $8 040 $8 385 $8 730 $9 075 $9 420 $9 765 $10 110 $10 455 $10 800 $11 145 $345
南非 - $3 165 $3 560 $3 955 $4 350 $4 745 $5 140 $5 535 $5 930 $6 325 $6 720 $7 115 $7 510 $7 905 $8 300 $8 695 $9 090 $9 485 $9 880 $10 275 $10 670 $11 065 $11 460 $11 855 $12 250 $12 645 $395
越南 - - - $3 355 $3 650 $3 945 $4 240 $4 535 $4 830 $5 125 $5 420 $5 715 $6 010 $6 305 $6 600 $6 895 $7 190 $7 485 $7 780 $8 075 $8 370 $8 665 $8 960 $9 255 $9 550 $9 845 $295
災後管理項目  
牙買加 - $3 065 $3 410 $3 755 $4 100 $4 445 $4 790 $5 135 $5 480 $5 825 $6 170 $6 515 $6 860 $7 205 $7 550 $7 895 $8 240 $8 585 $8 930 $9 275 $9 620 $9 965 $10 310 $10 655 $11 000 $11 345 $345

以美元(USD)計算項目費用。如需查看以其他貨幣計算的項目費用,請瀏覽我們的國際網站

不同的志工項目、項目長度及目的地國家有不同的項目費用。如果您選擇於同一個目的地參加超過一個項目,費用將以較高者為準,其餘項目則以該項目的"額外附加每個星期"每週計算。如果您希望到兩個或以上的目的地,則每個項目均以表列的費用九折計算(語言課程除外)。您可以到我們項目合併頁面閱讀有關詳情。

如需比較所有目的地不同項目的費用,或希望查看抵達目的地後決定延長項目時所收取的費用的話,可瀏覽我們的費用頁面。

回到最頂 ▲